SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

MISJA

Naszą Misja jest prowadzenie działalności biznesowej z pełnym szacunkiem dla ludzi, środowiska i społeczności, w których działamy. Naszym celem jest tworzenie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, przyczyniając się do przyszłości mobilności i ochrony naszej planety

Jesteśmy oddani dążeniu do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz etycznego prowadzenia naszej działalności. Wszystkie nasze działania opierają się na poszanowaniu praw człowieka, wartościach etycznych oraz ochronie środowiska.

POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

Jesteśmy oddani dążeniu do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz etycznego prowadzenia naszej działalności. Wszystkie nasze działania opierają się na poszanowaniu praw człowieka, wartościach etycznych oraz ochronie środowiska.

Kodeks postępowania i etyki obowiązuje wszystkich pracowników, dostawców oraz partnerów biznesowych współpracujących z nami.

NASZE OCZEKIWANIA

Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy będą traktować się nawzajem z szacunkiem, uczciwością i lojalnością. Wspieramy różnorodność, równość i inkluzję.

KONSEKWENCJE W PRZYPADKU NARUSZEŃ

Naruszenia naszej polityki będą podlegać odpowiednim konsekwencjom, włączając w to dyscyplinę, korekty i, jeśli konieczne, prawne środki.

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA PRACOWNICZE

Angażujemy się w ochronę i promowanie praw człowieka oraz przestrzegamy norm międzynarodowych dotyczących praw pracowniczych.

RÓWNE TRAKTOWANIE

Zobowiązujemy się do równego traktowania wszystkich pracowników i partnerów, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, religię czy pochodzenie.

UMOWY O PRACĘ, WYNAGRODZENIA

Zapewniamy uczciwe warunki pracy, wynagrodzenia zgodne z lokalnymi standardami oraz przestrzegamy praw pracowniczych związanych z umowami o pracę.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy wagę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dbając o zdrowie i dobrostan naszych pracowników.

PRACA DZIECI I MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Stanowczo sprzeciwiamy się pracy dzieci oraz zatrudnianiu nieletnich w sprzeczności z przepisami prawnymi.

PRACA PRZYMUSOWA I MIGRACYJNA

Potępimy wszelkie formy pracy przymusowej, niewolnictwa oraz nadużyć w migracji pracowników.

SUROWCE Z OBSZARÓW OGARNIĘTYCH KONFLIKTEM

Nie zaakceptujemy wykorzystywania surowców pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i przyczyniania się do finansowania konfliktów.

WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ

Gwarantujemy pracownikom prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych oraz dialogu społecznego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dążymy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko, promując zrównoważone praktyki i podejście proekologiczne.

UCZCIWE I ETYCZNE PRAKTYKI BIZNESOWE

Zobowiązujemy się do przeciwdziałania korupcji, oszustwom finansowym oraz do uczciwej konkurencji.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I PRZESTĘPSTWOM FINANSOWYM

Wdrażamy środki mające na celu zapobieganie korupcji oraz przestępstwom finansowym w naszej działalności.

PRYWATNOŚĆ, UCZCIWA KONKURENCJA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Szanujemy prywatność naszych pracowników i klientów, przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji oraz szanujemy prawa własności intelektualnej.

CYFROWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNES

Podchodzimy odpowiedzialnie do wykorzystywania technologii cyfrowych, dbając o ochronę danych i prywatności.

SKARGI

Umożliwiamy monitorowanie i zgłaszanie naruszeń naszej polityki oraz zapewniamy transparentność w procesie rozpatrywania skarg.

MONITOROWANIE I SKARGI

Przyjmujemy i badamy skargi dotyczące naruszeń naszej polityki, podejmując odpowiednie działania w celu ich wyjaśnienia.

REAKCJE I TRANSPARENTNOŚĆ

Wprowadzamy odpowiednie reakcje na skargi, a nasze działania są transparentne i dostępne dla zainteresowanych stron.

Niniejsza polityka ma na celu wytyczenie kierunku naszego działania i zapewnienie, że w każdej dziedzinie naszej działalności przestrzegane są najwyższe standardy etyczne, społeczne i środowiskowe. Rozwinięciem niniejszej polityki jest nasza dokumentacja wewnętrzna opisująca dokładniej powyższe zagadnienia.

Pobierz dodatkowe informacje